LOD 1 - 10 overskrift

LOD jord

LOD-jord er en del av NorgesJord sine naturbaserte jordløsninger.

LOD står for Lokal Overvanns Disponering, og består av ulike naturbaserte jordløsninger sattsammen til en helhet som kan holde igjen og fordrøye store mengder overvann.    LOD-serien består av 10 ulike jordløsninger, som stedstilpasses og utnytter hvert enkelt prosjekt sine muligheter innen overvann.

 

 

LOD 1 Takhage

LOD 1 Takhagejord                                           

Det som skiller en vekstmasse tilpasset til tak med en konvensjonell vekstmasse tilpasset alminnelige grøntarealer, er dens egenskaper. Når man skal konstruere en vekstmasse tilpasset til tak, er det hensiktsmessig at vekstmassen har et høyt porevolum, er lett av vekt, og at den kan drenere og holde på vann.

Vekstmassen vi produserer har et høyt innhold av resirkulert tegl og ekspandert leire. I tillegg inneholder vekstmediet torv og kompost.

En vekstmasse med et høyt innhold av grove korn av porøse materialer vil kunne opprettholde dreneringsfunksjonen som en drensgrus. Hvis partiklene har en porøs overflate, har vekstmassen i tillegg muligheten til å suge opp vann, og deretter frigi dette vannet senere. Resultatet er en høyere bufferkapasitet til vann, sammenliknet med en konvensjonell vekstmasse. Da vekstmassen har et svært lavt innhold av silt og leir, har massen dårlig næringslagring, som betyr at en vekstmasse for tak, trenger kontinuerlig tilføring av næring, for å kunne opprettholde gode vekstvilkår for plantevekst.

Gjennestad 4

LOD 2    LOG-rør m/Takvann

Denne jordtypen er beregnet brukt i forbindelse med takvann/overvann som ledes i rør m/jordveker.

I rørene ligger det jordveker som kapillært suger opp fuktighet som planterøttene i sin tur søker til.

Da utnytter vi takvannet som en ressurs til selv-vanning på egen eiendom,  i stedenfor å overføre et problem til naboe /eiendommen nedenfor..

Dette er da det perfekte selv-vanningssystemet, da vi ønsker at planterøttene skal søke nedover, og fuktigheten kryper oppover som vekstene da nyttiggjør seg til sin vekst-fase. Dette betyr igjen at den aktuelle vekstene vokser ytterligere, og vil kreve enda mere vann/fuktighet for å vokse ytterligere.

Lod 3 Regnbed

LOD 3 Regnbed            

Regnbed kan være: En beplantet forsenkning i terrenget der vann lagres/fordrøyes på overflaten og infiltrerer til grunnen, videre i et nytt LOD tiltak eller til overvannsnettet.

Våre Naturbaserte jordløsningene har ulike egenskaper i forhold til regnbedets funksjon og egenskaper.

Dette gjelder egenskaper både hva drenering, fordrøyning og evne til å holde på fuktighet over tid angår.

Vi har pr i dag 8 hovedtyper Regnbedsjord, fordelt etter ulike jordegenskaper, jordstruktur og Ksat-verdier (vannhastigheten i vannmettet jord).

 

Det er derfor meget viktig at man velger riktig regnbedsjord til sitt prosjekt, da man kan få motsatt effekt av hva man ønsker ved feil valg. Avklaring ift bruk, bruksområde, ønskede egenskaper, arealer rundt, plantevalg, undergrunnsjord, ønskede vann/ksat-verdier er viktige detaljer for korrekt Regnbedsjord.

Våre 8 typer regnbedsjord har helt ulik oppbygning avhengig av sine ulike bruksområder:

LOD 3 Regnbed 30       Infiltrasjon UB      4 – 8         Ksat 260
LOD 3 Regnbed 30       Infiltrasjon UB      8 – 16       Ksat-170
LOD 3 Regnbed 50       Plantefelt   UB                       Ksat 55
LOD 3 Regnbed 50       Plantefelt   UB                       Ksat-35
LOD 3 Regnbed 50       Plantefelt   U                          Ksat 25
LOD 3 Regnbed 40       Plantefelt   N                          Ksat 15
LOD 3 Regnbed 50       Fordrøyning UN                     Ksat 9
LOD 3 Regnbed 30       Fordrøyning UN                     Ksat 6

LOD 3 Regnbed            

Vår Regnbedsjord er spesialdesignet med de beste egenskapene for denne type jord.

Husk også at egenskapene (jordstruktur og Ksat-verdiene) til Undergrunnsjorda og omkringliggende infrastruktur er viktige momenter som må medtas under prosjektering/selve oppbyggingen.

Er du usikker???  Ta kontakt med oss, så bistår vi deg hvilke produkt du skal velge.

LOD 4 Roternnlig bærelag

LOD 4 Rotvennlig bærelag ,CityBioBed

Hele City Bio Bed serien er designet for bruk i større offentlig prosjekter og alle typer eiendoms-prosjekter for å løse problemet med overvann. Vann fra gater og torv ledes inn til felter med beplanting (ofte trær) som står i en jordblanding av knuste masser, kompostjord og biokull. De knuste massene gjør at vannet kan renne ned i grunnen mens biokullet er ekstremt godt egnet til å holde på fuktighet. Tidligere brukte man skjelletjord til dette, blandet på stedet. NorgesJord sin løsning blandes ferdig i våre jordfabrikker, og kan tas i bruk umiddelbart når det ankommer ditt prosjekt.

Serien som kalles for Rotvennlig bærelag er beregnet brukt der det skal legges asfalt eller belegningstein for eksepel i innkjørseler og fortau ved siden av grøntdrag. Denne typen bærelag skal tåle store belastninger uten at den komprimerres ved bruk men samtidig tillater røttene fra trær som er plantet i grøntsonen å utvikle rotsystemer og så her.

LOD 4 Roternnlig bærelag

LOD 5 Grøntsone, CityBioBed

CityBioBed grøntsone er et vekstmedium beregnet på grøntdrag i f.eks midtrabatter eller skiller mellom vei og fortayu. Her skal trær og beplantning trives samtidig som vann fra omliggende områder ledes ned i de knuste massene og videre ned i grunnen mens biokullet er ekstremt godt egnet til å holde på fuktighet. Tidligere brukte man skjelletjord til dette, blandet på stedet. NorgesJord sin løsning blandes ferdig i våre jordfabrikker, og kan tas i bruk umiddelbart når det ankommer ditt prosjekt.

Ved å bygge opp massene under trærne med forskjellige fraksjoner av knuste masser pluss biokull og kompost får vi en løsning der vi kan magasinere og fordrøye store mengder vann og derved løse problemet med overfylte offentlig overvannsledninger samtidig som vi lager et flott vekstmiljø for trærne.

Røttene vil da finne gode vekstvilkår i de porevolumene som naturlig oppstår, og her er det da både nydelig kompostjord og ladet Biokull (med næringsstoffer).

LOD 7 Regngrøft Wadi

LOD 6  Regngrøft – Wadi (arabisk/hebraisk = elveleie som kun periodisk fører vann )

En regngrøft er et LOD tiltak som både holder igjen vannet men som også kan transportere vannet.

Det vil også være store forskjeller på ulike sidearealer som samler overvann på hvor store regngrøfta bør være.

Det vil også være store forskjeller på hvor stort fall regngrøfta har, og hvor mye vann som holdes igjen.

Her kan man fordrøye enda mer vann ved å bygge terskeler i grøfta som også vil fungere som barrierer.

Det er derfor viktig å bruke en LOD jordtype som har de rette vannegenskapene ( Ksat) for å få best mulig virkning på LOD tiltaket. Undergrunnsjordas egenskaper er også viktig i forhold til Ksat

.

LOD 8 Grønne fordrøyningsbasseng

LOD 7 Plantegrøft grøft – Wadi (arabisk/hebraisk = elveleie som kun periodisk fører vann )

En plantegrøft er et LOD tiltak som både holder igjen vannet men som også kan transportere vannet. Det vil også være store forskjeller på ulike sidearealer som samler overvann på hvor store plantegrøfta bør være. Det vil også være store forskjeller på hvor stort fall plantegrøfta har, og hvor mye vann som holdes igjen. Her kan man fordrøye enda mer vann ved å bygge terskeler i grøfta som også vil fungere som barrierer. De ulike plantene vil også holde igjen og forbruke vann  Det er derfor viktig å bruke en LOD jordtype som har de rette vannegenskapene ( Ksat) og plantegenskapene for å få best mulig virkning på LOD tiltaket. Undergrunnsjordas egenskaper er også viktig i forhold til Ksat.

LOD 6 Grønn fordrøuning

LOD 8 Grønne fordrøyningsbassengSwale  (engelsk = Skyggefylt, nedsunket eller myrlendt sted)

Vår løsning med jordblandinger omfatter også løsninger for grønne fordrøyningsbasseng. Denne jordtypen skal brukes der det er basseng som fanger opp overvann og sakte med sikkert sender vannet ned i underliggende jordmasser. Det er viktig at denne jordtypen har en k-sat faktor som er stor nok til å lede vekk vannet samtidig som undergrunnsjorden må ha tilsvarende egenskaper for å lede vannet gjennom.

LOD 9 Fordrøyningsbasseng under bakken

LOD 9 Fordrøyningsbasseng under terreng

LOD 10 rømnne tryggw flomveier

LOD 10 Grønne trygge flomveier

Dersom alle magasin og fordrøynings-basseng er helt fylt opp ( f.eks ved 100 års flom) er det viktig at vannet ledes via trygge flomveier til steder som midlertidig kan tåle oversvømmelser ( til den lokale fotballbanen el.) slik vannet ikke finner sine egne veier til bebyggelse, utvasking av veier eller annen infrastruktur.

Det er særs viktig at det som er planlagt som trygge flomveier faktisk ER DET og at de holder stand ved de store nedbørsmengdene. Det er når flomvannet finner seg nye veier det virkelig er fare på ferde, vannet har enorme krefter og kan gjøre enorme ødeleggelser.