Jordlab 12jpg

jordLAB               vekstLAB

NorgesJord har bygget opp vårt eget jordlaboratorium der vi utfører diverse tester og undersøkelser av de jord-typene vi lager. Vi setter sammen naturjord/kompostjord/LOD jord med diverse andre tilsetninger for å få frem de egenskapene jorda skal ha.

Dette er et arbeid som i stor grad er basert på mange års erfaring og kunnskap om de forskjellige tilsetningsstoffenes egenskaper sammen med jordtypene.

Testene går i første rekke på vanngjennomstrømning og fastsettelse av k-sat faktorer men også jordas evne til å holde på vann.

Begge er viktige i vurderingen av jordas skikkethet i LOD sammenheng.  Vi utfører også tester for å sjekke våre jordtyper for kapilære egenskaper, dvs jordas evne til trekke opp vann for å kunne brukes i anvendelser med undervannsvanning ( se avsnittet om LOD 2 Selvvanning/Kapilærjord   under LOD jord )

Vi overvåker også  temperaturen i alle våre ranker med kompost i produksjonen for å forsikre oss om at nedbrytningsprosessen av hageavfall til god kompost har høy nok temperatur , men ikke høyere enn at vi kan forbygge brann.

Vekst-forsøk etter dag 6b mai 2024
Vekst-forsøk etter dag 6 mai 2024 2