LOD står for Lokal Overvanns-Disponering. LOD blandinger er jordblandinger som både kan holde på fuktighet/vann over en viss tid, men som videre slipper vann igjennom over tid. Dette kalles også for fordrøyning.

  • Overvann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater.
  • Håndtering av overvann kan skje ved å enten lede vannet ned i rør og bort til et utløp eller en resipient (tradisjonell metode),
  • eller man kan ta i bruk såkalte LOD-tiltak (lokal overvannsdisponering).

For at ikke det offentlig rør-nettet med vanlige sluk ( f.eks på veier, gater, fortau) skal få tilført store mengder vann ved regnskyll eller smelting kan vannet ledes til områder der jordmassene har egenskaper som gjør at vann tas opp i jorda for siden å slippe det ut mot grunnen over noe tid. Det finnes flere typer jord som har disse egenskapene, men forholdene må legges til rette for at LOD prinsippene skal virke, både med våre 4 hovedløsninger innenfor jordtyper, og undergrunnsjorda som er under eller til sidene for de prosjektene det skal benyttes på.

LOD Regnbed
Bygdøy Alle